Modificaciones, desestimentos, renuncias, expedientes desiertos

CONTRATO / EXPTE. OBJETO DO CONTRATO IMPORTE LICITACIÓN CLASE PROCEDEMENTO MODIFICACIÓNS DESISTIMENTOS RENUNCIAS EXPEDENTES DESERTOS MOTIVO
2219/2016 Servizo de iluminación orzamental e instalación con motivo das festas do Choco, Coca e Nadal 80.000,00 € IVE incluído Servizo Negociado con publicidade DESERTO Declarado deserto e arquivado o expediente por non cumprir ou acreditar ningunha das empresas presentadas á licitación os requisitos de solvencia esixidos polo prego de cláusulas administrativas.
3158/2016 Servizo de realización dun campamento na illa de San Simón 34.380,16 € IVE incluído Servizo Negociado sen publicidade DESERTO Declarado deserto e arquivado o expediente por non presentación de proposicións.
3973/2016 Servizo de realización dun campamento na illa de San Simón 34.380,16 € IVE incluído Servizo Negociado sen publicidade DESERTO Declarado deserto e arquivado o expediente por non presentación de proposicións.
4304/2016 Servizo de retirada, traslado e, no seu caso, depósito e custodia de vehículos da vía pública no termo municipal de Redondela 52.030,00 € IVE incluído Servizo Aberto DESERTO Declarado deserto e arquivado o expediente tras a exclusión dos licitadores que se presentaron a licitación.
4468/2016 Servizo de impartición da docencia de frauta traveseira, vento-metal e guitarra no conservatorio de música e na escola de música 35.800,00 € IVE exento Servizo Negociado con publicidade DESERTO Declarado deserto e arquivado o expediente por non acreditar a única licitadora presentada os requisitos de solvencia económica, financeira e técnica ou profesional establecidos no prego de cláusulas administrativas que rexen esta contratación.
5469/2016 Subministración de vestiario, calzado e accesorios de traballo para os/as empregados/as de parques, xardíns, obras e servizos do Concello de Redondela Límite máximo de valor estimado de 209.000,00 € Subministración Aberto DESERTO Declarado deserto e arquivado o expediente por non presentación de proposicións.
6444/2016
C-15014
Servizo de elaboración do Plan xeral de ordenación municipal de Redondela 450.000€ (+94.500€ IVE) Servizo Aberto reg. armonizada MODIFICADO Adaptación as exisencias lexislativas da Lei 2/2016 do Solo de Galicia
Fecha de última actualización de esta sección: martes 9 de abril de 2019
Fecha de última actualización del portal: martes 9 de abril de 2019