O órgano competente responsable do tratamento e seguimento das solicitudes de acceso á información na cidade de Redondela é o Coordinador de Accións de Transparencia.
Enderezo:

Concello de Redondela

Teléfono:

986 400 300

Responsable:

Dª Eva López Estévez

Correo Electrónico:

transparencia@redondela.gal

Se queres solicitar información pública, enche o seguinte formulario:

Datos del interesadoDatos del representante(1) Si el NIF es de persona física, deberá informar los campos nombre y primer apellido. Si es de persona jurídica, la razón social.

Departamento de destino *:


[recaptcha]


Número de solicitudes recibidas: 6

Preguntas frecuentes sobre petición de información pública

A continuación, toda la información relacionada con el derecho de acceso a la información pública:

Todos os contidos ou documentos, calquera que sexa o seu soporte ou formato, que obren en poder da administración e que fosen elaborados ou adquiridos no exercicio das súas funcións.

Podo solicitar información xeral do meu Concello a través deste procedemento?

O dereito de acceso á información está suxeito a certos límites que teñen como obxectivo protexer outros intereses lexítimos que poden quedar desprotexidos. É dicir, os límites existen para protexer información que non debe ser pública porque, se o fose, podería afectar a outros intereses privados ou público.

Estes límites están taxados na Lei e son os seguintes:

 • A seguridade nacional

 • A defensa

 • As relacións exteriores

 • A seguridade pública

 • A prevención, investigación e sanción dos ilícitos penais, administrativos ou disciplinarios

 • A igualdade das partes nos procesos xudiciais e a tutela xudicial efectiva

 • As funcións administrativas de vixilancia, inspección e control Os intereses económicos e comerciais

 • A política económica e monetaria

 • O segredo profesional e a propiedade intelectual e industrial

 • A garantía da confidencialidade ou o segredo requirido en procesos de toma de decisión

 • A protección do medio ambiente

Para solicitar información xeral e especializada sobre os servizos públicos do seu municipio e a xestión de determinados trámites administrativos, debe facelo facelo mediante o rexistro municipal.

Se o que desexa é coñecer o estado de tramitación de calquera expediente administrativo no que vostede teña a condición de interesado, pode facelo a través do Servizo de Consulta de Expedientes, na web municipal correspondente, ou ben, contactar directamente coa unidade xestora do procedemento.

A presentación da solicitude pódese realizar por medios electrónicos, a través do Portal de Transparencia, ou presencialmente, na súa oficina de rexistro municipal. Para iso unicamente debe de cumprimentar o formulario publicado neste Portal, sinalando a información á que quere ter acceso e a forma en que se desexa recibila, xa sexa a través do sistema de notificacións telemáticas do municipio ou mediante correo postal certificado.

Procedemento O procedemento para o exercicio do dereito de acceso á información pública axustarase ao disposto nos artigos 17 a 20 da Lei 19/2013, do 9 de decembro, así como na Lei 1/2014, do 24 de xuño de Transparencia Pública de Andalucía, que resumidamente establecen os seguintes trámites:

 1. Se a solicitude refírese a información que non obre en poder do suxeito ao que se dirixe, este remitiraa ao competente, se o coñecese, e informará desta circunstancia ao solicitante.

 2. Cando a solicitude non identifique de forma suficiente a información, pedirase ao solicitante que a concrete nun prazo de dez días, con indicación de que, en caso de non facelo, teráselle por desistido, así como a suspensión do prazo para ditar resolución.

 3. Se a información solicitada puidese afectar a dereitos ou intereses de terceiros, debidamente identificados, concederáselles un prazo de quince días para que poidan realizar as alegacións que estimen oportunas. O solicitante deberá ser informado desta circunstancia, así como da suspensión do prazo para ditar resolución ata que se recibiron as alegacións ou transcorrese o prazo para a súa presentación.

A Oficina de Transparencia terá encomendadas as seguintes funcións:

a. A coordinación en materia de información para o cumprimento das obrigacións establecidas na normativa de transparencia, solicitando a información necesaria dos diferentes departamentos, que deberán colaborar activamente coa mesma no exercicio das súas funcións
b. A tramitación das solicitudes de acceso á información pública
c. O asesoramento ás persoas para o exercicio do dereito de acceso e a asistencia a aquelas na procura de información, sen prexuízo das funcións que teñan atribuídas outras unidades administrativas.

d. A elaboración dos informes en materia de transparencia e dereito de acceso á información pública.

e. A difusión da información pública creando e mantendo actualizadas ligazóns con direccións electrónicas a través das cales poida accederse a ela.
f. As demais que lle atribúa o ordenamento xurídico e todas as que sexan necesarias para asegurar a aplicación das disposicións da citada Ordenanza.

O órgano ao que se lle solicita unha información cuxa publicación considera que pode prexudicar a algún dos límites deberá valorar se, efectivamente, prodúcese un dano se se prové esa información. Esta valoración deberá ser #ponderado e proporcionada. Igualmente, concederase, no seu caso, audiencia a aqueles cidadáns cuxos dereitos ou interese lexítimos puidesen verse afectados pola solicitude de acceso á información realizada.

Se a información solicitada contivese datos especialmente protexidos, o acceso unicamente poderase autorizar no caso de que se contase co consentimento expreso e por escrito do afectado.

Nos casos nos que se solicite información na que parte da mesma estea sometida a algunha causa de límite do dereito, admitirase parcialmente a solicitude e indicarase ao solicitante a información que foi omitida.

Si, pode presentalo en calquera das Oficinas de Rexistro do municipio, ou doutras administracións públicas.

A lei establece unha serie de supostos de inadmisión: a información solicitada estea a elaborarse ou vaia a ser publicada no Portal de Transparencia; a información sexa de carácter auxiliar ou de carácter interno; o municipio non sexa competente na materia, ou a petición teña un carácter abusivo non xustificado ou sexa manifestamente repetitiva.

Pode presentar potestativamente, no prazo dun mes para contar desde o día seguinte á notificación da denegación, unha reclamación ante o Tribunal Administrativo de Contratación Pública; ou ben, pode acudir á Xurisdición Contencioso-Administrativa no prazo de dous meses.

A lei establece un prazo máximo dun mes desde que a solicitude ten entrada no rexistro do órgano que posúa a información. Na medida do posible as solicitudes resolveranse o máis axiña posible.

Este prazo pode verse suspendido nunha serie de casos:

 • Se non se identifica correctamente a información solicitada, requirirase ao solicitante para que concrete a petición. Para iso outorgarase un prazo de 10 días, durante o cal queda en suspenso o prazo para resolver. Se o interesado non contesta, entenderase que desiste na súa pretensión.

 • Cando da petición de información poidan verse afectados dereitos e intereses lexítimos de terceiros, haberá que darlles audiencia para que presenten as alegacións que estimen oportunas. Neste caso, o prazo para presentar alegacións é de quince días. Suspéndese o prazo para resolver ata que o posible afectado alegue ou ata que transcorran os quince días, o que antes suceda.

 • No caso de que a información solicitada sexa complexa ou moi voluminosa o prazo para resolver poderase aumentar nun mes máis. Esta circunstancia será comunicada ao interesado.

Que pasa se non me contestan en prazo?

A lei establece un sentido negativo ao silencio administrativo neste procedemento, é dicir, se non recibe contestación debe entender denegada a súa petición.

Fecha de última actualización de esta sección: Martes 9 de Abril de 2019
Fecha de última actualización del portal: Martes 9 de Abril de 2019