Órganos de Goberno e sus Funciones

O Pleno

O Pleno, compóñeno todos os concelleiros, está presidido polo Alcalde. Ten atribuídas as súas funcións pola Lei 7/85, de Bases de Réxime Local.

Na actualidade o Pleno Municipal está formado por 21 concelleiros e reúnese en sesión ordinaria o primeiro xoves de cada mes.

O Pleno compóñeno todos os concelleiros e está presidido polo Alcalde, contando cun Secretario Xeral do Pleno, ao que lle corresponden as funcións de fe pública dos acordos adoptados polo Pleno e o asesoramento legal preceptivo. Ao Pleno correspóndenlle as funcións establecidas no artigo 123 da Lei 7/85, de Bases de Réxime Local e o seu funcionamento regúlase no Regulamento Orgánico Municipal.

 

 1. Corresponden ao Pleno as siguintes atribucións:
 2. a) O control e a fiscalización dos órganos de goberno.
  b) A votación da moción de censura ao Alcalde e da cuestión de confianza exposta por este, que será pública e realizarase mediante chamamento nominal en todo caso e rexerase en todos os seus aspectos polo disposto na lexislación electoral xeneral.
  c) A aprobación e modificación dos regulamentos de natureza orgánica. Terán en todo caso natureza orgánica:
 • A regulación do Pleno.
 • A regulación do Consello Social da cidade.
 • A regulación da Comisión Especial de Suxestións e Reclamacións.
 • A regulación dos órganos complementarios e dos procedementos de participación cidadá.
 • A división do municipio en distritos, e a determinación e regulación dos órganos dos distritos e das competencias dos seus órganos representativos e participativos, sen prexuízo das atribucións do Alcalde para determinar a organización e as competencias da súa administración executiva.
 • A determinación dos niveis esenciais da organización municipal, entendendo por tales as grandes áreas de goberno, os coordinadores xerais, dependentes directamente dos membros da Xunta de Goberno Local, con funcións de coordinación das distintas Direccións Xerais ou órganos similares integradas na mesma área de goberno, e da xestión dos servizos comúns destas ou outras funcións análogas e as Direccións Xerais ou órganos similares que culminen a organización administrativa, sen prexuízo das atribucións do Alcalde para determinar o número de cada un de tales órganos e establecer niveis complementarios inferiores.
 • A regulación do órgano para a resolución das reclamacións económico-administrativas.

 

d) A aprobación e modificación das ordenanzas e regulamentos municipais. e) Os acordos relativos á delimitación e alteración do termo municipal ; a creación ou supresión das entidades a que se refire o artigo 45 desta lei ; a alteración da capitalidade do municipio e o cambio de denominación deste ou daquelas Entidades, e a adopción ou modificación da súa bandeira, insignia ou escudo.
f) Os acordos relativos á participación en organizacións supramunicipais.
g) A determinación dos recursos propios de carácter tributario.
h) A aprobación dos orzamentos, do persoal de persoal, así como a autorización de gastos nas materias da súa competencia. Así mesmo, aprobará a conta xeral do exercicio correspondente. i) A aprobación inicial do plan xeral e a aprobación que poña fin á tramitación municipal dos plans e demais instrumentos de ordenación previstos na lexislación urbanística.
j) A transferencia de funcións ou actividades a outras Administracións públicas, así como a aceptación das delegacións ou encomendas de xestión realizadas por outras Administracións, salvo que por lei impóñanse obrigatoriamente.
k) A determinación das formas de xestión dos servizos, así como o acordo de creación de organismos autónomos, de entidades públicas empresariais e de sociedades mercantís para a xestión dos servizos de competencia municipal, e a aprobación dos expedientes de municipalización.
l) As facultades de revisión de oficio dos seus propios actos e disposicións de carácter xeral.
m) O exercicio de accións xudiciais e administrativas e a defensa xurídica do Pleno nas materias da súa competencia.
n) Establecer o réxime retributivo dos membros do Pleno, do seu secretario xeral, do Alcalde, dos membros da Xunta de Goberno Local e dos órganos directivos municipais.
ñ) A formulación de conflitos de competencia a outras entidades locais e outras Administracións públicas. ou) Acordar a iniciativa prevista no último inciso do artigo 121.1, para que o municipio poida ser incluído no ámbito de aplicación do título X desta lei.
p) As demais que expresamente lle confiran as leis.

Requirirase o voto favorable da maioría absoluta do número legal de membros do Pleno, para a adopción dos acordos referidos nos parágrafos c), e), f), j) e ou) e para os acordos que corresponda adoptar ao Pleno na tramitación dos instrumentos de plan xeral previstos na lexislación urbanística.

Os demais acordos adoptaranse por maioría simple de votos.

3. Unicamente poden delegarse as competencias do Pleno referidas nos parágrafos d), k), m) e ñ) a favor das comisións referidas no apartado 4 do artigo anterior.

COMISION DE GOVERNO

La Comisión de Governo está compuesta por la Alcaldesa y 9 Concejales:

 

Segundo o Regulamento orgánico do Concello de Redondela (BOP número 111 do 12/06/2000 e número 199 do 15/10/2003) a Comisión de Governo estará integrada polo/a Alcalde/sa Presidente/a, e como máximo por un tercio do número legal de concelleiros/as, nomeados e cesados libremente polo/a Alcalde/sa-Presidente/a, que dará conta ao Pleno.

 

Corresponderá a Comisión de Governo o exercicio das seguintes competencias:

a) A asistencia ao/á Alcalde/sa no exercicio da suas atribucións.

 • b) Entender dos asuntos atribuidos á competencia do Pleno e delegados por éste, e dos que expresamente lle delegue o/a Alcalde/sa.
Fecha de última actualización de esta sección: Martes 14 de Xaneiro de 2020
Fecha de última actualización del portal: Martes 14 de Xaneiro de 2020