RPT (Relacion de Postos de Traballo)

Por acordo do pleno do Concello do 31.03.2015 aprobouse definitivamente a RELACIÓN DE POSTOS DE TRABALLO do Concello de Redondela aprobada inicialmente o 29.01.2015 en base á proposta formulada por EOSA, ESTRATEGIA Y ORGANIZACIÓN SA. Considerando que publicado o correspondente anuncio para información pública no Taboleiro de anuncios e no Boletín Oficial da Provincia nº 34 do 19.02.2015, presentáronse tres alegacións que foron admitidas incorporando o seu resultado ao citado acordo de aprobación definitiva.

RPT

POSTO GRUPO VINC. TIPO PROV. DOT. TOTAL DEPARTAMENTOS
SECRETARÍA XERAL E RÉXIME INTERIOR
SECRETARIO/A HN FUNC. S C 1
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 5
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 7
AUXILIAR DE ARQUIVO C2 FUNC. S C 1 14
RÉXIME INTERIOR
TELEFONISTA AP PLF. NS C 1
ORDENANZA AP FUNC. NS C 2
ORDENANZA 1/2 AP FUNC. 1/2 NS C 1
ORDENANZA 2ª ACTIVIDADE C1 FUNC. NS C 2
LIMPADOR/A AP PLF. NS C 2 8
NOVAS TECNOLOXÍAS
COORDINADOR/A NOVAS TECNOLOXÍAS A2 PLF. S C 1 1
DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA E FACENDA
INTERVENCIÓN
INTERVENTOR/A HN FUNC. S C 1
TÉCNICO MEDIO A2 FUNC. NS C 1
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 2 5
TESOURARÍA
TESOUREIRO/A HN FUNC. S C 1
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 1 3
DEPARTAMENTO DE URBANISMO E INFRAESTRUTURAS
TÉCNICO ADMINISTRACIÓN XERAL A1 FUNC. NS C 1
TÉCNICO MEDIO A2 FUNC. NS C 1
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 2
ARQUITECTO/A A1 PLF. S C 1
APARELLADOR/A OBRAS MUNICIPAIS A2 FUNC. S C 1
APARELLADOR/A A2 FUNC. S C 1
DELINEANTE C1 PLF. S C 1
VIXIANTE DE OBRAS C2 FUNC. S C 1 10
DEPARTAMENTO DE BENESTAR
SERVIZOS SOCIAIS
TRABALLADOR/A SOCIAL A2 FUNC. NS C 3
PSICÓLOGO/A A1 PLF. NS C 1
EDUCADOR/A SOCIAL A2 PLF. NS C 2
TÉCNICO/A MEDIO/A DE MULLER A2 PLF. S C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 2 9
EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL
TÉC. ORIENTACIÓN LABORAL A2 PLF. NS C 1
AXENTES DE EMPREGO E DESENVOLVEMENTO LOCAL A2 PLF. NS C 2 3
DEPARTAMENTO DE SEGURIDADE
POLICÍA LOCAL
INSPECTOR/A PRINCIPAL A2 FUNC. S C 1
INSPECTOR/A A2 FUNC. S C 1
OFICIAL DE POLICIA C1 FUNC. NS C 4
POLICIA C1 FUNC. NS C 26 32
EQUIPO DE EMERXENCIA
XEFE/A DE INTERVENCIÓN E EMERXENCIAS C2 PLF. NS C 3 3
DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIZOS
ENCARGADO/A OBRAS C1 FUNC. S C 1 1
EQUIPO DE ELECTRICIDADE
OFICIAL ELECTRICISTA C2 FUNC. NS C 2
OFICIAL ELECTRICISTA C2 PLF. NS C 2 4
EQUIPO DE FONTANERÍA
OFICIAL MEDIO AMBIENTE (Fontaneiro/a) C2 FUNC. NS C 1
OFICIAL MEDIO AMBIENTE (Fontaneiro/a) C2 PLF. NS C 1 2
EQUIPO DE CARPINTERÍA
OFICIAL CARPINTEIRO/A C2 FUNC. NS C 1
OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS C2 FUNC. NS C 1 2
EQUIPO DE VÍAS E OBRAS
CONDUTOR/A C2 PLF. NS C 2
OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS C2 FUNC. NS C 4
OFICIAL DE SERVIZOS VARIOS C2 PLF. NS C 1
OPERARIO/A DE SERVIZOS VARIOS AP FUNC. NS C 1
OPERARIO/A SERVIZOS VARIOS AP PLF. NS C 4 12
EQUIPO DE LIMPEZA VIARIA
OPERARIO/A DE LIMPIEZA AP PLF. NS C 13 13
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 1
POLICIA DE MEDIO AMBIENTE C1 FUNC. S C 1
OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE C2 FUNC. NS C 1
OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE C2 PLF. NS C 1
OPERARIO/A DE MEDIO AMBIENTE AP PLF. NS C 2 6
Equipo de parques e xardíns
OFICIAL DE XARDÍNS C2 PLF. NS C 1
OPERARIO/A DE XARDÍNS AP PLF. NS C 5 6
CEMITERIOS
OFICIAL DE MEDIO AMBIENTE (Enterrador/a) C2 FUNC. S C 1 1
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN, XUVENTUDE E DEPORTES
CULTURA
TÉCNICO DE NORMALIZACIÓN LINGÜÍSTICA A2 PLF. S C 1
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 1
BIBLIOTECARIO/A A1 PLF. S C 1
AUXILIAR BIBLIOTECA C2 PLF. NS C 2 5
XUVENTUDE, CONSUMO, SERVIZOS, FEIRAS E MERCADOS E PARTICIPACIÓN CIDADÁ
TÉC. XUVENTUDE/CONSUMO/ SERVIZOS A2 PLF. S C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 1 2
EDUCACIÓN
ADMINISTRATIVO/A C1 FUNC. NS C 1
CONSERXE COLEXIO AP PLF. S C 1 2
DEPORTES
CONSERXE DO PAVILLÓN REDONDELA AP PLF. NS C 1
CONSERXE DO PAVILLÓN CHAPELA AP PLF.1/2 NS C 2 3
CONSERVATORIO-ESCOLA DE MÚSICA
MESTRE SAXOFON- DIRECTORA A2 PLF. S C 1
MESTRE PIANO-XEFE ESTUDOS A2 PLF. S C 1
MESTRE TROMPETA-SECRETARIO A2 PLF. S C 1
MESTRE SAXOFON A2 PLF. NS C 1
MESTRE VIOILN A2 PLF. NS C 1
MESTRE CLARINETE A2 PLF. NS C 1
MESTRE PERSUCIÓN A2 PLF. NS C 1
MESTRE PIANO E LINGUAXE MUSICAL A2 PLF. NS C 1
MESTRE PIANO A2 PLF. NS C 1
MESTRE PIANO A2 PLF. NS C 1
MESTRE LINGUAXE MUSICAL A2 PLF. NS C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 PLF. NS C 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A C2 FUNC. NS C 1
13
TOTAL PERSOAL CONCELLO 160

Modificación Praza Delineante


Descargar Documento

Fecha de última actualización de esta sección: Luns 3 de Xuño de 2019
Fecha de última actualización del portal: Luns 3 de Xuño de 2019